Blue invest

מסלול מימון

במסלול זה, כספם של המשקיעים משמש לצורך מימון חוץ בנקאי הדרוש ליזם עבור השלמת הפרוייקט.

המשקיעים במסלול זה מלווים כסף לפרוייקט ונהנים מהכנסה שוטפת, קבועה ומוסכמת מראש בין המשקיעים ליזם. 

המסלול מקנה רמת בטחון גבוהה מאוד - רמה שנייה אחרי הבנק - והוא מציע בטוחות נדל”ניות בדמות שיעבוד מניות השותפות.

יתרונות המסלול

תשואה מוגדרת מראש

הכנסה רבעונית שוטפת במהלך התקופה

רמת בטחון גבוהה מאוד

פרוייקט נוכחי

פרוייקטים קודמים