Gold invest

מסלול הון

במסלול זה, רוכשים המשקיעים חלק מהבעלות בחברת הנכס בהתאם לגובה השקעתם. למעשה, נוצרת שותפות בינם לבין היזם (כולל רישומי הבעלות על הנכס) בפרוייקט וברווחים הצפויים.

התשואה של המשקיעים היא נגזרת של הצלחת הפרוייקט.

יתרונות המסלול

המשקיעים נהנים ממלוא פוטנציאל הרווח בפרוייקט

בעלות ישירה על הנכס

שותפות עם היזם

פרוייקט נוכחי

פרוייקטים קודמים